Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: CSiR.ZP.1.7.2018 Nazwa zadania: „ zakup i dostawę 17-osobowego samochodu przeznaczonego do przewozu osób”
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w dniu 18.07.2018 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
na zadanie pn.: „Zakup i dostawę 17-osobowego samochodu przeznaczonego do przewozu osób. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. W postępowaniu złożono 1 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.
 
Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej: Oferta nr 1 złożona przez: 
 
Auto REVE SP.  z o.o.
87- 100 Toruń, 
Ul. Marii Skłodowskiej –Curie 67a
NIP 5542400655
 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria. Cena brutto oferowana przez wykonawcę nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna z treścią siwz 
oraz spełnia wymogi formalne. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich ofert złożonych, tj. ogółem 100 pkt, zgodnie z ustaloną wagą kryteriów, w tym:
- w kryterium „cena” – 95 pkt
- w kryterium „emisja dwutlenku węgla” – 5 pkt
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
 
Więcej informacji w załączniku.
 
 

PLIKI DPO POBRANIA:

Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf]

herb Gminy Susz profil CSiR Susz w serwisie Facebooklogo Suski Ośrodek Kultury logo UKS TRS SuszOrlik przy CSiR Susz Suska Liga FutsaluRozbiegany SuszSekcja LekkoatletycznaCrossfit Team Susz Orzeł UlnowoVolley Vasyl CSiR Susz KS Tęcza KamieniecKS Unia Susz Akademia PIłkarska Młode Talenty Unia Susz