Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Dyrektor CSiR Susz Jarosław Piechotka informuje o konkursie na stanowisko "Instruktor Tenisa Stołowego.

 

 

 

 

Konkurs ofertowy na stanowisko
„Instruktor Tenisa Stołowego”
przy Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu

 

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu ogłasza konkurs ofertowy  na stanowisko: „Instruktor Tenisa Stołowego”

Forma umowy: Umowa zlecenie zawarta na okres 4 miesięcy: (wrzesień – grudzień 2017)-rok budżetowy z możliwość przedłużenia na rok następny.

 1. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie)
  3. nie był karany za przestępstwa umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończony kurs instruktora sportu tj. tenisa stołowego
 2. Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu .
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie oraz popularyzacja zajęć z tenisa stołowego na terenie Gminy Susz,
  2. organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych,
  3. włączanie innych instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Susz do realizacji zadań związanych ze sportem,
  4. współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Susz w organizacji zawodów oraz zajęć sportowych,
  5. prowadzenie wymaganej dokumentacji, sprawozdań, prowadzenie funpage’a,
  6. zwiększenie aktywności sportowych wśród mieszkańców Gminy Susz,
  7. wykonywanie innych prac lub zadań zleconych na stałe, okresowo i doraźnie przez Dyrektora
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. koncepcja funkcjonowania sekcji tenisa stołowego czyli wizję działań, zakres zajęć ,organizacji zawodów, wstępny harmonogram zajęć
  4. kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
  5. kserokopię dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne,
  6. oświadczenie o niekaralności,
  7. zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać w terminie do 18 września 2017 r. do godziny 1200 do sekretariatu Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu.

Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu
ul. Piastowska 5C
14-240 Susz

w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem:
„Instruktor Tenisa Stołowego”
Aplikacje, które wpłyną do Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 055-2787-008
Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:

I etap– wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz merytoryczne sprawdzenie koncepcji funkcjonowania programu.
II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji zajęć

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej CSiR w Suszu, stronie internetowej CSiR oraz na tablicy informacyjnej CSiR w Suszu.

 

 

 

 

Dyrektor CSiR

/-/ Jarosław Piechotka

 

WERSJA DO POBRANIA:

Konkurs ofertowy na stanowisko "Instruktor Tenisa Stołowego" [.pdf]

 

herb Gminy Susz profil CSiR Susz w serwisie Facebooklogo Suski Ośrodek Kultury logo UKS TRS SuszOrlik przy CSiR Susz Suska Liga FutsaluRozbiegany SuszSekcja LekkoatletycznaCrossfit Team Susz Orzeł UlnowoVolley Vasyl CSiR Susz KS Tęcza KamieniecKS Unia Susz Akademia PIłkarska Młode Talenty Unia Susz